Algemene Voorwaarden

Uni-Life

Effectief vanaf: 10 Juli, 2023

Deze mobiele applicatie (hierna: “App”) wordt Gebruiker aangeboden door Uni-Life B.V.(hierna: "Uni-Life"). De volgende gebruiksvoorwaarden (hierna: “Gebruiksvoorwaarden”) zijn van toepassing op het gebruik van en toegang tot de applicatie.

Artikel 1. Definities

1.1 Indien met een hoofdletter geschreven, hebben de onderstaande termen de volgende betekenis:
A. Account: persoonlijke account van Gebruiker, aangemaakt door Uni-Life met de door Gebruiker verstrekte gegevens, zoals voor- en achternaam, e-mailadres, gekoppelde Instelling, geselecteerde interesses en een wachtwoord. Het is alleen mogelijk om de App te openen en te gebruiken met een persoonlijk account.
B. Inhoud: De informatie die beschikbaar en zichtbaar is in de App.
C. Gebruiker: een studenten of medewerker die gebruik maakt van de Uni-Life omgeving(applicatie of content management systeem)

Artikel 2. Overeenkomst

2.1 Door het accepteren van de Gebruiksvoorwaarden is de Gebruiker een overeenkomst aangegaan met Uni-Life, een bedrijf met: geregistreerd adres aan de Van Speijkstraat 155-III Amsterdam, Nederland en geregistreerd bij de Nederlandse Kamer van Koophandel(“Kamer van Koophandel”) onder nummer 77673255.2.2 Deze overeenkomst eindigt zodra het Account wordt verwijderd.

Artikel 3. Gebruik Uni-Life App

3.1 Toegang tot en gebruik van de App is gratis voor studenten van onze partner Instellingen.
3.2 Aan het gebruik van de App zijn de volgende voorwaarden verbonden:
A. Gebruiker geeft geen valse identiteit af om zich te registreren;
B. Gebruiker zal niet meer dan één Account aanmaken en gebruiken;
C. Gebruiker zal de App nooit gebruiken op een manier die kan leiden tot enige – al dan niet commerciële – exploitatie van de App of deel daarvan door Gebruiker of een derde partij;
D. Gebruiker zorgt ervoor dat de App niet wordt gebruikt of geopend door onbevoegden;E. Gebruiker zal geen bestaande veiligheidsmaatregelen omzeilen of ontmantelen;
F. Gebruiker kiest en gebruikt een veilig wachtwoord en houdt dit vertrouwelijk;
G. Gebruiker draagt zijn Account niet over aan een andere student of derde partij;
H. In het geval dat het Account van Gebruiker is gehackt, de Gebruiker toegang wordt ontzegd of een derde partij de beschikking heeft over de login informatie, zal Gebruiker Uni-Life. hiervan onverwijld op de hoogte stellen;
I. Wanneer Gebruiker ongepaste of illegale inhoud op de App aantreft, zal Gebruiker Uni-Life hiervan onmiddellijk op de hoogte stellen door een e-mail te sturen naar contact@uni-life.nl;
J. Gebruiker is te allen tijde verantwoordelijk en aansprakelijk voor de manier waarop hij de App gebruikt;
K. Gebruiker zal niet proberen de werking en beschikbaarheid van de App te manipuleren ofte beïnvloeden.
3.3 Wanneer Gebruiker zich niet aan de Gebruiksvoorwaarden houdt, is Uni-Life gerechtigd het Account op te zeggen en Gebruiker te verbannen van het gebruik van de App.

Artikel 4. Mededelingen van Uni-Life

4.1 Uni-Life is gerechtigd om Gebruiker via de App of via de door Gebruiker verstrekte contactgegevens mededelingen zoals push-notificaties (indien Gebruiker ervoor kiest deze te ontvangen) en berichten (mails waarbij dringende actie vereist is zoals een wachtwoordwijziging) te sturen.

Artikel 5. Gebruik van uw gegevens

5.1 Uni-Life gebruikt de verzamelde gegevens voor verschillende doeleinden: Om de Dienst te leveren en te onderhouden; Om Gebruiker te informeren over: wijzigingen in onze Dienst; Om Gebruiker in staat te stellen deel te nemen aan interactieve functies van onze Dienst wanneer Gebruiker daarvoor kiest; Om klantenzorg en ondersteuning te bieden; Om analyses of waardevolle informatie te verstrekken, zodat we de Dienst kunnen verbeteren;Om het gebruik van de Dienst te monitoren; Voor het detecteren, voorkomen en aanpakkenvan technische problemen.

Artikel 6. Beschikbaarheid van de App

6.1 Uni-Life heeft het recht om op elk moment te besluiten de App stop te zetten. Uni-Life kan niet garanderen dat de door Gebruiker opgeslagen gegevens en inhoud behouden blijven.
6.2 Uni-Life behoudt zich het recht voor om de App op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen.

Artikel 7. Disclaimer en aansprakelijkheid

7.1 Uni-Life garandeert niet dat de App zonder onderbrekingen of fouten werkt. De App wordt opgeleverd in de huidige staat en op basis van beschikbaarheid.
7.2 Uni-Life is niet verantwoordelijk voor het verlies of de wijziging van de Inhoud van de Gebruiker.
7.3 Uni-Life staat niet in voor de beschikbaarheid en het functioneren van de App.
7.4 Uni-Life is niet verantwoordelijk voor enige schade, direct of indirect, veroorzaakt door het gebruik van de App.

Artikel 8. Door gebruikers gegenereerde inhoud
8.1 Gebruiker is verantwoordelijk voor het gebruik van de Dienst en alle inhoud die Gebruiker verstrekt, inclusief: naleving van toepasselijke wetten, regels en voorschriften.
8.2 Gebruiker mag alleen inhoud delen waarover Gebruiker zich op zijn gemak voelt om met anderen te delen. Uni-Life heeft niet beoordeeld, en kan al het materiaal dat op onze services is geplaatst, niet beoordelen.
8.3 Door onze Dienst uit te voeren, impliceert Uni-Life niet dat zij de geplaatste inhoud onderschrijft, dan wel van mening is dat dergelijke inhoud nauwkeurig, nuttig of niet-schadelijk is.
8.4 Gebruiker begrijpt dat hij door het gebruik van de Dienst mogelijk wordt blootgesteld aan inhoud die beledigend, schadelijk, onnauwkeurig of anderszins ongepast is.
8.5 Uni-Life zal hier naar beste vermogen op toezien maar kan hiervoor niet aansprakelijk worden gesteld.
8.6 Uni-Life is een wereldwijde en internationale gemeenschap, dus wees beleefd en respectvol in de inhoud die Gebruiker uploadt.

Artikel 9 Schending van het auteursrecht
9.1 Alle inhoud die door Gebruiker in de App wordt geplaatst, valt onder de verantwoordelijkheid van Gebruiker. Uni-Life vraagt Gebruiker om zijn intellectuele eigendomsrechten en de intellectuele eigendomsrechten van andere Gebruikers te respecteren. Gebruiker is aansprakelijk en verantwoordelijk voor de inhoud die door hem wordt verstrekt/geplaatst. Gebruiker vrijwaart Uni-Life tegen aanspraken van derden op grond van handelingen van gebruiker die strijdig zijn met de Gebruikersvoorwaarden.
9.2 Als Gebruiker van mening is dat materiaal op of gekoppeld aan Uni-Life zijn auteursrecht schendt, wordt Gebruiker aangemoedigd om contact op te nemen met Thomas Smulders(thomas@uni-life.nl). Uni-Life zal hierop reageren met passende maatregelen.
9.3 Uni-Life heeft het uniek recht om Uni-Life bij de Instelling in te zetten.
9.4 Gebruiker is niet gerechtigd de logo's en/of naam, zoals afgebeeld op de App, voor eigen doeleinden te gebruiken.

Artikel 10. Wijzigingen

10.1 Uni-Life kan de inhoud van deze overeenkomst te allen tijde wijzigen.
10.2 Wijzigingen gelden niet met terugwerkende kracht.
10.3 Gebruiker wordt op de hoogte gehouden van essentiële wijzigingen door Uni-Life via het door Gebruiker opgegeven e-mailadres.

Artikel 11. Slot bepalingen
11.1 Indien één of meerdere clausules van de Gebruiksvoorwaarden nietig blijken te zijn,vervalt de geldigheid van de overige clausules niet.
11.2 Indien Uni-Life geen gebruik maakt van enig recht of rechtsmiddel onder deze Gebruiksvoorwaarden, mag dit niet worden geïnterpreteerd als afstand doen van dat recht of rechtsmiddel.
11.3 Op de Gebruikersvoorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Eventuele geschillen, die niet in der minne kunnen worden geregeld, zullen worden beslecht door: de bevoegde rechter in Rotterdam.