Full-Time

Wetenschappelijk Expert (m/v/x)

(Belgium)
Student / Recent Graduate
Werkenvoor.be
Sciences, Engineering & R&D

The Job

HET BEDRIJF Er is 1 plaats bij de Hoge gezondheidsraad, van de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu (Victor Hortaplein 40/10 1060 Brussel). De Hoge Gezondheidsraad (HGR), is een wetenschappelijk adviesorgaan van de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu dat een brug vormt tussen het beleid en de wetenschappelijke wereld op het vlak van de volksgezondheid. De Raad geeft advies op eigen initiatief of op verzoek van bevoegde federale ministers, hun medewerkers en hun administraties. In 2018 heeft de HGR 40 adviezen uitgebracht. Met een budget van 1,7M€ in 2018 beschikt de Raad over een netwerk van 2000 experts die behoren tot wetenschappelijke instellingen of universiteiten, waarvan 300 benoemd zijn, en 18 interne medewerkers. De Raad bestaat uit enerzijds de Cel Secretariaat (ondersteuning, boekhouding, vertaling, publicatie en communicatie), en anderzijds een Cel Adviesverlening. Momenteel is een functie vacant binnen de cel Adviesverlening. De FOD VVVL wil de Belgische promotor zijn van het principe ¿One World, One Health¿, door de gezondheid in al haar componenten centraal te stellen in zijn bekommernissen en missies, waarbij het zowel gaat over de menselijke gezondheid als over de gezondheid van de planeet, de gezondheid van dieren en planten en van de voeding. De FOD is een referentiepunt op het vlak van de Gezondheid, een transversaal, strategisch en ondersteunend departement ¿Health and Environment in all policies¿ en een netwerkorganisatie die zorgt voor een operationele excellentie in de uitvoering van taken met toegevoegde waarde, met de ambitie om de gezondheid van de burgers te beschermen en te verbeteren. FUNCTIEOMSCHRIJVING Ben je op zoek naar een job met meerwaarde? Wil je graag als wetenschappelijk expert meewerken aan de missies van de Hoge Gezondheidsraad en speel je graag een sleutelrol bij het verlenen van advies en behandelen van adviesaanvragen? Dan is onderstaande functie zeker iets voor jou! Als wetenschappelijk medewerker binnen de Hoge Gezondheidsraad neem je volgende verantwoordelijkheden op jou: Je fungeert als wetenschappelijk expert: Je onderzoekt de adviesaanvragen die bij de Hoge Gezondheidsraad op een of meerdere van zijn activiteitendomeinen worden ingediend Je ondersteunt de experten uit deze domeinen en legt hen voorstellen ter validatie voor Je gebruikt en analyseert databanken Je schrijft verslagen van vergaderingen en ontwerpen voor samenvattende verslagen en adviezen. Je vat waargenomen informatie samen in de vorm van wetenschappelijke verslagen Je draagt bij aan de opvolging van het geavanceerde onderzoek op één of meerdere activiteitendomeinen Je onderzoekt, analyseert en verspreidt informatie en gegevens met betrekking tot onderzochte dossiers Je neemt deel aan en/of organiseert vergaderingen van werkgroepen Je publiceert wetenschappelijke artikels. Je staat in voor de risicobeoordeling: Je experimenteert met nieuwe wegen om innovatieve voorstellen te doen en nieuwe horizonnen te verkennen Je volgt de wetenschappelijke ontwikkelingen op in je activiteitendomeinen: je identificeert de trends, indicatoren en/of risicofactoren, je doet proactief onderzoek naar opkomende risico's, je vertaalt de conclusies naar informatie die direct door de Raad kan worden gebruikt Je voert risicobeoordelingen uit, je interpreteert en bespreekt de resultaten, je neemt deel aan risicobeoordelingen en je komt met beheeropties Je neemt deel aan het verzamelen van informatie, de naleving van interne procedures en de evaluatie van de risico's van belangenconflicten binnen de werkgroepen. Je draag bij als optimaal kennisbeheerder: Je draagt actief bij tot de instandhouding, de uitbreiding en de dynamiek van het (nationale en internationale) netwerk van wetenschappelijke expertise van de Raad Je draagt bij tot de vorming van een netwerk van organisaties die actief zijn op de gebieden die onder de opdracht van de Raad vallen Je draagt bij tot de verspreiding van informatie binnen de wetenschappelijke adviesorganen in België en in het buitenland Je deelt de adviezen van de Raad mondeling of via affiches mee op nationale en internationale evenementen die verband houden met de opdracht van de Raad Je neemt deel aan de communicatie en verspreiding van de adviezen van de Raad. Je werkt als onderhandelaar: Je draagt bij tot een effectieve samenwerking en verstandhouding op nationaal en internationaal niveau op de activiteitendomeinen van de Raad die jou zijn toevertrouwd door de standpunten van de Raad te bevorderen Je helpt een netwerk van nationale en internationale contacten te ontwikkelen, je neemt deel aan bilaterale en internationale vergaderingen Je raadpleegt en onderhandelt met partners om tot overeenkomsten te komen Je neemt deel aan en bevordert het standpunt van de Raad in verschillende nationale of internationale fora Je onderhoudt en zorgt voor een optimale relatie met de nationale en internationale partners. GEZOCHT PROFIEL Je hebt een diploma van master (alle oriëntaties) en een relevante professionele ervaring van minstens 1 jaar in het domein van wetenschappelijk onderzoek, verdeeld over ten minste 2 van onderstaande taken: Publiceren van wetenschappelijke artikels Ondersteunen van wetenschappelijke multidisciplinaire werkgroepen Deelnemen aan conferenties rond wetenschappelijke onderwerpen Opzoeken, analyseren en syntheses opmaken van wetenschappelijke literatuurstudie Resultaten presenteren aan een wetenschappelijk publiek. WIJ BIEDEN AAN Statuut en Graad Je wordt aangeworven als Attaché (niveau A2) met de bijhorende weddeschaal NA21. Loon Minimum aanvangswedde: € 51.757,41 (bruto jaarsalaris, reeds aangepast aan de huidige index, reglementaire toelagen niet inbegrepen). Voordelen We bieden jou een boeiende job met impact op mens en maatschappij, met tal van voordelen: Goede balans tussen werk en privé glijdende, flexibele werkuren in een 38-uren week 12 compensatiedagen per jaar (bij een voltijdse betrekking en indien je doelstellingen zijn behaald), of mogelijkheid om eventuele overuren in recup op te nemen telewerk dat volledig is ingeburgerd in onze organisatie, tot een maximum van drie dagen per week (afhankelijk van de dienst waar je terecht komt) 26 dagen verlof per jaar + sluiting van de burelen tussen Kerstmis en Nieuwjaar gemakkelijk bereikbaar met het openbaar vervoer. Talrijke ontwikkelingsmogelijkheden uitgebreid opleidings- en leeraanbod (te volgen tijdens de werkuren) uitgebreide loopbaankansen. Financiële voordelen mogelijkheid tot het verwerven van een tweetaligheidspremie voordelige hospitalisatieverzekering gratis woon-werkverkeer met het openbaar vervoer mogelijkheid om een fietsvergoeding te krijgen mogelijkheid tot het krijgen van een telewerkpremie: financiële tussenkomst internetabonnement (20 euro) en vergoeding kantoorkosten (30 euro) voordelen en interessante aanbiedingen via Benefits@Work allerlei sociale voordelen (sport- en cultuurpremie, tussenkomst opvang kinderen, brilpremie, sinterklaascadeau voor kinderen jonger dan 12 jaar...) beschikken over een laptop, en mogelijkheid om in te tekenen op een GSM-abonnement tegen voordelige voorwaarden (Proximus) bedrijfsrestaurant tegen democratische prijzen. financiële valorisatie van jouw vroegere ervaring volgens het niveau van de job. Ontdek alle informatie (extra premies en toelagen, ...) en voordelen over werken bij de federale overheid op de website van BOSA .

See full jobBack to overview
Werkenvoor.be